BOZP a PO

Oblast BOZP a PO se řídí platnými závaznými právními předpisy, ve kterých je zakotvena odpovědnost za nedodržování předepsaných požadavků. Jedná se nejen o zajišťování vstupního školení zaměstnanců, přidělování ochranných pracovních pomůcek nebo dodržování požadovaných pracovních a hygienických podmínek, ale i mnoho dalších povinností. Chcete mít jistotu, že všechny tyto předpisy dodržujete a tím eliminujete riziko trestní odpovědnost vedoucích pracovníků nebo možných pokut ze strany dozorových orgánů? Jednou možností jak vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO je zajišťování komplexních služeb dodavatelským způsobem. Proto Vám nabízíme ucelený rozsah spolupráce, který Vám usnadní práci v péči o zaměstnance, hodnocení rizik, péči o technická zařízení, pravidelné prověrky pracovního prostředí a vedení povinné dokumentace v oblasti BOZP a PO. Přínosem je i neustále sledování vývoje právních předpisů ČR i v Evropě a samozřejmě Vás budeme informovat i o trendech v oblasti BOZP a PO.

Realizaci služeb v oblasti BOZP a PO ve Vaší společnosti zahajujeme vždy po provedení vstupní analýzy BOZP a PO, která ukáže, skutečný stav BOZP a PO ve Vaší organizaci. Zpracujeme pro Vás dokumenty u kterých zajišťujeme jejich aktualizaci. Provádíme rovněž školení vedoucích i ostatních zaměstnanců, prověrky BOZP a PO na pracovištích. Součástí našich služeb je poradenská a konzultační činnost.

Realizaci služeb v oblasti BOZP a PO ve Vaší společnosti:

 • vstupní analýza systému BOZP a PO,

 • vytvoření dokumentace BOZP a PO,

 • udržování systému BOZP a PO,

 • poradenská a konzultační činnost.

VSTUPNÍ ANALÝZA
Vstupní analýza zahrnuje prověření stávající dokumentace BOZP a PO z hlediska dodržování všeobecně závazných právních předpisů, prohlídku pracovišť společnosti a jejich provozních prostorů, vyhodnocení zjištění z auditu a návrh opatření potřebných k zajištění potřebných kroků na odstranění nedostatků.

Vytvoření dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO je uzpůsobena potřebám společnosti a její rozsah je určen po vstupní analýze. Jedná se převážně o:

 • směrnici k zabezpečení BOZP a PO,

 • analýza bezpečnostních a zdravotních rizik,

 • kategorizace prací,

 • potřebné bezpečnostní pokyny při činnostech ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců,

 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků

 • seznam prací zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým,

 • traumatologický plán a plán první pomoci organizace,

 • dopravně - provozní a přepravní řád firmy,

 • Zařazení dle požárního nebezpečí,

 • Požární poplachové směrnice, popř. Požární řád společnosti,

 • ostatní místní provozně bezpečnostní předpisy.

Udržování systému BOZP a PO

Průběžné udržování systému BOZP a PO zahrnuje především realizaci navrhovaných opatření, které jsou koncipovány na základě zjištění v rámci vstupní analýzy BOZP a PO, pravidelných prověrek BOZP a PO. Mezi základní služby v této oblasti patří:

 • vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení

 • školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO,

 • vstupní školení zaměstnanců,

 • školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba),

 • školení speciálních profesí,

 • školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky

 • kvalifikační školení pro získání osvědčení

 • prověrky BOZP a PO,

 • aktualizace právních předpisů, upozornění na novinky,

 • aktualizace dokumentace BOZP a PO.

Poradenská a konzultační činnost
Odborné konzultace a poradenství jsou součástí komplexních služeb, poskytovaných zákazníkům. Jedná se o projednávání a zajišťování potřebných náležitostí těmito způsoby:

 • emailová a telefonická komunikace,

 • vedení povinných záznamů a jejich kontrola,

 • návštěvy na jednotlivých pracovištích,

 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření

 • zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracování návrhu na kategorizaci prací, zastupování zákazníka při jednání s nadřízenými orgány

 • pracovní úrazy - šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany OIP a jiných nadřízených orgánů

 • posuzování projektů provozoven a technických zařízení

 • předkolaudační prohlídky a zastupovaní firmy při kolaudačním řízení (zaprotokolování nedostatků předávající firmy), včetně zajištění vlastní rekolaudace

 • doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace

 • odborné poradenství při zpracování doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo

Zastupování při jednáních a ve správním řízení s:

 • orgány státního dozoru,

 • okresní a krajskou hygienickou stanicí,

 • institutem technické inspekce,

 • zdravotní pojišťovnou,

 • odborovými orgány.

Legislativa v BOZP

Základním zákonem, kterým se je každý zaměstnavatel povinen řídit je zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce neřeší ovšem jen otázky BOZP, ale všechny pracovně - právní otázky a vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Z hlavních a nejdůležitějších základních legislativních norem vybíráme následují:

 • Zákon č. 251/2005 Sb. , o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. , o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená legislativa je pouze obecná. V každém oboru činnosti však existuje řada dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, kterými se musí každý zaměstnavatel řídit.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:
a)bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
b)se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
c) s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

Povinnosti se pro jednotlivé podnikatelské subjekty liší dle výše uvedeného rozdělení, některé jsou ale pro všechny společné. Jedná se o následující povinnosti:

 • Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

 • Vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.

 • Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 • Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

 • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o PO.

 • Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.

 • Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Naše firma zajišťuje kompletní servis i profesionální školení .

V oblasti požární ochrany dále nabízíme vypracování následující dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají

 • posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 • požární kniha

 • požárně poplachové směrnice

 • požární evakuační plán

 • požární řád pracoviště

 • dokumentace zdolávání požáru

 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • řád ohlašovny požáru

 • dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky

 • součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků apod.