Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení

Provádíme revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480-1 , inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1 v rozsahu:

 • zdvihadel a pojízdných zdvihadel,

 • jeřábů třídy 0 - mostové, sloupové, otočné, ovládané z podlahy pracoviště,

 • jeřábů třídy A - mostové, ovládané z koše, nebo kabiny,

 • jeřábů třídy AS - mostové speciální jeřáby,

 • jeřábů třídy D - autojeřáby,

 • jeřábu třídy N - nakládací jeřáby,

 • jeřábů třídy S - manipulátory, příslušenství stavebních strojů , vysokozdvižných vozíků,

 • pohyblivých pracovních plošin, plošin na automobilovém podvozku,

 • regálových zakladačů se svisle pohyblivým stanovištěm obsluhy,

 • automobilových zvedáků.

Školení základní, periodické a doplňkové:

 • jeřábníků,

 • vazačů břemen,

 • signalistů,

 • pracovníků údržby zdvihacích zařízení,

 • pověřených osob pro řízení provozu zdvihacích zařízení,

 • obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin,

 • obsluhovatelů regálových zakladačů se svisle pohyblivým stanovištěm obsluhy,

 • obsluhovatelů automobilových zvedáků.

Poradenství v oblasti zdvihacích zařízení a manipulaci s břemeny:

 • vypracování systémů bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení,

 • vypracování plánů inspekcí, údržby a oprav zdvihacích zařízení a příslušenství pro zdvihání,

 • vypracování technické dokumentace zdvihacích zařízení,

 • poradenství v oblasti provozování zdvihacích zařízení včetně manipulace s břemeny,

 • navrhování pracovních postupů v oblasti manipulace s materiálem.

Rozlišujeme dva typy zdvihacích zařízení: zařízení přenášející břemena o hmotnosti do 5 000 kg a vyhrazená zdvihací zařízení (přenášejí břemena o hmotnosti nad 5 000 kg). Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle § 6b zákona č. 174/ 1968 Sb. , ve znění podle pozdějších předpisů.

Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob způsobilých k činnostem na těchto zařízeních. Zákon zároveň upravuje požadavky na revizní techniky vyhrazených technických zařízení a způsob vydávání osvědčení (§ 6a až 6c zákona)

Pro vyhrazená zdvihací zařízení platí vyhláška č. 19/ 19 79 Sb., která určuje vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Vyhláška zároveň upřesňuje podmínky provádění zkoušek před uvedením do provozu, zkoušek po opravách, revizí a další.

Mezi vyhrazená zdvihací zařízení patří následující zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,

 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,

 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,

 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Pro ostatní zdvihací zařízení a vázací prostředky platí nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb. , které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády říká, že v průvodní dokumentaci musí výrobce nebo dodavatel stanovit způsob a četnost revizí konkrétního zařízení a uvést, kdo revize provádí. Přitom kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Pokud již není výrobce znám nebo průvodní dokumentace chybí, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Každé zařízení však musí být vybaveno provozní dokumentací (která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení) a pravidelná kontrola od data uvedení do provozu, musí být prováděna alespoň jednou za 12 měsíců.